Islam betekent:

Onderwerping (overgave) en aanbieden van Vrede.

Islam is de laatste religie en is een alomvattende levenswijze voor de gehele mensheid.

Het is ons gebracht door de Heilige Profeet Mohammed (sallallahoe alaihi wa sallam), die de zegel is voor het profeetschap.

Na hem zal er geen profeet meer komen.

 

Islam omvat vijf zuilen die verplicht zijn voor elke moslim(a). Deze zijn:

SHAHADA - De geloofsbelijdenis  (getuigen dat Allah Subhaana wa ta'ala de enige is die aanbeden mag worden en de Profeet Mohammed vrede zij met Hem  zijn boodschapper is).

SALAAT    - Het gebed (deze dient dagelijks vijf maal op de juiste tijden te worden verricht)

ZAKAAT    - De armenbelasting (een veertigste deel van het opgespaard vermogen overdragen aan de armen).

SAWM      - Het vasten (gedurende de maand Ramadan zich onthouden van eten, drinken en intiem contact en ook met name zich onthouden van  roddelspraak, leugens en ander laster)

HADJ        - De pelgrimstocht naar Mekka

 

Shahada (De Geloofsbelijdenis)

Bekeren tot de Islam

Ben je op zoek naar meer informatie over de Islam?

Of heb je hulp nodig bij je zoektocht binnen de Islam?

Of juist bij het bekeren tot de Islam?

Wij helpen je graag

Je kunt altijd contact met ons opnemen via het contact blad op de website en dan kijken we samen wat we voor jou kunnen betekenen.

Verder hebben we hier wat informatie voor je verzameld over het bekeren tot de Islam.

1. Het uitspreken van de Shahada

    Asjhadoe anlaa ilaaha iellallaah wa asjhadoe anna Moehammadan a'bdoehoe wa rasoeloehoe.

 Door het spreken van de  Shahada bent u bekeerd tot Islam, met de Shahada getuig je dat er geen enkele god is dan Allah (Jalla Jalaloehoe) en dat Mohammed (sallallahoe alaihie wassallam) zijn dienaar en boodschapper is. Met het uitspreken van de Shahada treed je de Islam binnen.

2. Geloof & Handelingen

    - Door in Profeet Mohammed (sallallahoe alaihie wassallam) te geloven, geloof je in alle boodschappers van God en in alle geopenbaarde boeken  Dus je gelooft ook in o.a Profeet Moesa alaihie salaam (Mozes) en zijn geopenbaarde boek Torat, in Profeet Iesa (Jezus) alaihie  salaam en zijn geopenbaarde boek de indjiel. Wat de Islam rijk maakt is dat Profeet Mozes en Profeet Jezus een waardige plaats hebben binnen de Islam.

    - Door van Profeet Mohammed (sallallahoe alaihie wassallam) te getuigen, maak je duidelijk behoefte te hebben aan een voorbeeld en dit voorbeeld is onze Geliefde Profeet Mohammed (sallallahoe alaihie wassallam).

    - Het leven houdt niet op bij de dood, maar er is een leven daarna. Ons leven nu, is een voorbereiding op dat komende leven.

Wees een goed mens, wees lief voor de mensheid. Je handelingen zijn heel belangrijk en dat bepaalt of je gebed geaccepteerd zal worden. Het beeld dat er in media geschetst wordt over de Islam is onjuist. Verkeerde mensen worden vaak als voorbeeld genomen terwijl zij niets met de Islam te maken hebben. Er zijn mensen die de Islam beleiden zoals het zou moeten zijn, maar daar hoor je in de media niets van. Allah (Jalla Jalaloehoe) weet beter en de waarheid en de schoonheid van de Islam zal uiteindelijk voor een ieder duidelijk worden als dat nu nog     niet het geval is.

3. Kennis

 Nu je mosliem bent geworden / of overweegt om mosliem te worden is het belangrijk dat je kennis gaat vergaren over de basisprincipes

 binnen de Islam. Kennis over de zuilen van de Islam. Deze zuilen zijn het fundament van de Islamitische Geloofsleer.

 Een belangrijke tip zorg ervoor dat je de juiste boeken leest en de juiste youtube beelden bekijkt omdat er vele wahabies zijn

 die je verkeerde informatie geven over de Islam. Het lijkt soms in eerste instantie vertrouwd en goed maar het zit hem in de details.

Om aan de juiste boeken en beeld materiaal te komen kun je contact opnemen met een Ahle soennat wal Jamaat Moskee.

 

 In Soerah Fatiha staat:

    Iehdienassieraatal moestaqiem sieraatallaziena an'amta aleyhiem

 Leid ons op het rechte pad, het pad van diegenen aan wie u gunsten heeft geschonken. (En dat zijn de Aliems van de Ahle soennat) Wij helpen je graag om de juiste pad te bewandelen.

 

Salaat (Het gebed) voor Kinderen en Volwassenen

Het gebed is een eenvoudig direct gebed tot Allah (Jalla Jalaloehoe), het is een lofprijzing van begin tot eind.

Aan deze lofprijzing dienen lichaam, spraakvermogen, intelligentie en ziel in gelijke mate deel te nemen.

Het is belangrijk dat het gebed niet alleen bestaat uit lippendienst, maar wees ook oprecht en heb overgave.

Door de lichaamshoudingen tijdens het gebed beleeft men de begrippen van oprechtheid en overgave intensiever

en komt men dichter tot Allah ( Jalla Jalaloehoe).

Enkele uitspraken van onze geliefde Profeet Mohammed sallallahoe alaihie wassallam.

1. Elk stukje grond waarop Allah (Jalla Jalaloehoe) is herdacht, voelt zich trots tegenover de rest van de aarde.

2. Het gebed is een hemelreis van de gelovige.

3. Het gebed is het allereerst wat door Allah (Jalla Jalaloehoe) is voorschreven en waarover hij allereerst op de dag des oordeels naar zal vragen.

4. Onze Geliefde Profeet Mohammed sallallahoe alaihie wassallam heeft het gebed de koelte van zijn ogen genoemd, en stond een groot deel van

de nacht in gebed met opgezwollen voeten. Hij hield onzettend veel van zijn oemmat en bad onzettend veel voor ons.

Waarom bidden wij?

1. Omdat wij dankbaar zijn voor de ontelbare fysieke en geestelijke momenten.

2. Om de reiniging van de ziel, het verlichten van het hart, nederigheid en goedheid.

Soerah Al Imraan (Q4:31)

"Als er in uw harten werkelijke liefde voor Allah is, volg mij dan. Dan zal Allah u liefhebben en uw zonden vergeven, en Allah is degene die zonden

bedekt, vol van genade"

Door middel van deze link kunt u stap voor stap zien, hoe je Namaaz kan lezen.

Met dank aan Masdjid Taibah voor het beschikbaar stellen van deze link.

 

Zakaat

Welke goede dingen u ook weggeeft, het komt uzelf ten goede als u alleen geeft om Allahs (Jalla Jalaloehoe) welbehagen te zoeken en welke schatten u ook uitgeeft het zal u ten volle worden terugbetaald. (Soerah Al-Baqarah).

Alle overvloed komt van Allah (Jalla Jalaloehoe). Het kunnen materiele gaven zijn, zoals voedsel, kleding, huizen en goederen etc.

Wij moeten hiervan in nederigheid gebruik maken en er ook van besteden voor het welzijn van anderen.

Alle dingen die wij als eigendom beschouwen, zijn in werkelijkheid van Allah (Jalla Jalaloehoe).

De reiniging van bezit, "Zakaat", wordt in de Qur'aan op vele plaatsen meteen na de gebeden, "Salaat"genoemd.

 

Hadj

Labayk, Allahoema labayk labbaika laa sjarieka laka labbayik,

inna'l hamda wann'imata laka wa'l moelk, laa sjarieka laka, labbayk

Hadj betekent naar een bepaalde plaats gaan. Deze plaats is voor moslims de stad Mekka.

De fysieke reis naar Mekka is ook een innerlijke spirituele reis, van lichaam en ziel naar de Ka'bah.

De Hadj is de grootste jaarlijkse bijeenkomst van mensen ter wereld.

De bedevaart naar Mekka is een van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de Islam.

Moslims, zowel mannen als vrouwen, moeten minimaal 1 keer in hun leven de Hadj doen.

Deze verplichting is voor degene die financieel, fysiek, en geestelijk in staat zijn om het te kunnen doen.

De spirituele beloning die islamitische bedevaartgangers tijdens de Hadj ervaren is bijzonder groot.

Een goede voorbereiding is derhalve noodzakelijk om de vruchten van de Hadj te kunnen plukken

Masdjid Faried-ul-Islam stelt een uitgebreide Hadj handleiding beschikbaar